این قانون به زبان ساده می گوید :هر آنچه به آن فکر میکنیم خوب یا بد به سمت ما جذب خواهد می شود . شما هر باوری که نسبت به جهان پیرامون خود داشته باشی , در زندگی  تجربه خواهی کرد .

تحقیقات معتبرتاثیرات مثبت اندیشی را ثابت کرده اند .در ادامه دوازده روش کاربردی آورده شده که بر اساس آن قانون جذب می تواند زندگی تان را رضایت بخش تر کند. ادامه مطلب