قوانین زندگی (قسمت سیزدهم)

بابت مسایل و مشکلات که در زندگی با آنها روبه رو می شویم باید خداوند را شکر گزار باشیم
بهمن 7, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی (قسمت دوازدهم)

هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم تاثیر مستقیم روی خانواده و جامعه و تمام محیط اطراف مان دارد.
بهمن 6, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی (قسمت یازدهم)

به مسایل دیگر زندگی هم فکر کنید. .توجه شما به مسایل پیرامونتان باعث رشد وپیشرفت شما می شود.
بهمن 5, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی (قسمت دهم)

اگر طرز فکر شما  غیر قابل انعطاف باشه به هیچ جایی نمی رسید. اگر فکر کنید همه جوابها را میدانید
بهمن 4, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی (قسمت نهم)

برای اینکه بدانید چه چیزی در زندگی شما ارزش دارد وچه چیزی کم اهمیته ضرورت داره بدا نید
بهمن 3, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی (قسمت هشتم)

چگونه زندگی کردن اهمیت دارد. اینکه مهربان و با ملاحظه باشیم اینکه روز خودمان  را بدون رنجاندن و آسیب زدن به دیگران سپری کنیم اهمیت زیادی دارد
بهمن 2, 1396/توسط سپیده نجفی