قوانین زندگی (قسمت چهل و سوم)

ما باید بیش از اندازه و بی نهایت عقاید و افکارمان را روشن کنیم و یک درک قوی از هویت و شخصیتمان داشته باشیم .
مهر 3, 1398/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی ( قسمت چهل ودوم )

ما نیاز داریم گاهی در زندگی از خود بیخود شویم و شاید از حالت رسمی خارج شویم
اردیبهشت 16, 1398/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی ( قسمت چهل و یکم )

باید اجازه دهید چیزی شما را بر انگیزد و آنگاه به خطر کردن و ماجراجویی تن در دهید.
اردیبهشت 15, 1398/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی ( قسمت چهلم )

شاید در محیط کار صرف پول بسیار، راهگشا باشد ،اما برای رفع مسائل زندگی نمی تواند کافی باشد.
اردیبهشت 13, 1398/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی ( قسمت سی و نهم )

هنر خریدن چیزهای با کیفیت یعنی اینکه یاد بگیریم که اگر چیزی می خریم به خاطر کیفیتش باشد نه به خاطر قیمت.
اردیبهشت 12, 1398/توسط سپیده نجفی

قوانین زندگی ( قسمت سی و هشتم )

آینده مبهم و ناشناخته و ترسناک است ، به همین خاطر نگرانی یکی از خصوصیات طبیعی انسان است
اردیبهشت 10, 1398/توسط سپیده نجفی