قوانین الهی زندگی (قسمت هفدهم)

چقدر حسرت کارهایی را می خورید که اگر در گذشته انجام داده بودید الان شرایط ایده آل تری داشتید؟
بهمن 11, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت شانزدهم)

اگر در زندگی تان چیزی هست که از آن می ترسید باید کاری انجام دهید که بر آن ترس غلبه کنید .
بهمن 10, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت پانزدهم)

در درون هر یک از ما نیرویی وجود دارد که پاسخ تمام سؤالات ما را می داند
بهمن 9, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت چهاردهم)

فریاد زدن راه خوبی است  برای  اینکه بتوانم  توجه اطرافیان را به خود جلب کرد
بهمن 8, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت سیزدهم)

بابت مسایل و مشکلات که در زندگی با آنها روبه رو می شویم باید خداوند را شکر گزار باشیم
بهمن 7, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت دوازدهم)

هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم تاثیر مستقیم روی خانواده و جامعه و تمام محیط اطراف مان دارد.
بهمن 6, 1396/توسط سپیده نجفی