قوانین الهی زندگی (قسمت یازدهم)

به مسایل دیگر زندگی هم فکر کنید. .توجه شما به مسایل پیرامونتان باعث رشد وپیشرفت شما می شود.
بهمن 5, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت دهم)

اگر طرز فکر شما  غیر قابل انعطاف باشه به هیچ جایی نمی رسید. اگر فکر کنید همه جوابها را میدانید
بهمن 4, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت نهم)

برای اینکه بدانید چه چیزی در زندگی شما ارزش دارد وچه چیزی کم اهمیته ضرورت داره بدا نید
بهمن 3, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت هشتم)

چگونه زندگی کردن اهمیت دارد. اینکه مهربان و با ملاحظه باشیم اینکه روز خودمان  را بدون رنجاندن و آسیب زدن به دیگران سپری کنیم اهمیت زیادی دارد
بهمن 2, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت هفتم)

خودتان را همانطور که هستید بپذیرید.و این واقعیت را قبول کنید که گذشته ،گذشته است
دی 27, 1396/توسط سپیده نجفی

قوانین الهی زندگی (قسمت ششم)

ممکن است در گذشته افرادی  با شما رفتارهای بدی کرده باشند و احساسات شما را جریحه دار کرده باشند .
دی 23, 1396/توسط سپیده نجفی